Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku.
W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. Środki trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku. Na razie do ARiMR wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia – najwięcej z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza. Prosimy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. Jeżeli termin złożenie sprawozdania nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.
W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł. Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł.

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA!

W związku z koniecznością złożenia deklaracji o odpadach przez każdego mieszkańca Gminy Słupno, Urząd Gminy w Słupnie przedłuża godziny urzędowania do 19.00 w każdy poniedziałek i środę do dnia 10 lutego 2022r.,

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021r i zmianą metody ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy Gminy są zobowiązani złożyć nową deklarację‼

Druk można pobrać na stronie www.slupno.eu i wypełniony wysłać:

📌 przez ePUAP

📌 na adres Urzędu Gminy: Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

📌 złożyć w BOK lub sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie

Program 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe – Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o rodzinnym kapitale opiekuńczym ustaliły, że to właśnie nasza instytucja będzie realizować te programy, będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie), ustalać prawo i wypłacać świadczenia.
* Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów w rodzinie.
* Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde
kolejne dziecko.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Informujemy, że Wykonawca zmienił harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości Wykowo, Rydzyno, Mirosław. Zmiana będzie obowiązywała od miesiąca lutego 2022r.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce: gminna gospodarka odpadami/harmonogramy: https://slupno.eu/wp-content/uploads/2022/01/Harmonogramy-Wykow-Rydzyno-Miroslaw_2022.pdf

DODATEK OSŁONOWY

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno – i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2 100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wynosi:

✅400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

✅600 zł dla 2 – 3 osobowego,

✅850 zł dla 4-5 osobowego,

✅1 150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego wynosi:

✅ 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego gospodarstwa domowego,

✅750 zł dla 2 – 3 osobowego,

✅1 062,50 zł dla 4-5 osobowego,

✅1 437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Aby otrzymać wypłatę dodatku, złóż wniosek w Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno do 31 stycznia 2022 r. Wypłatę otrzymasz w dwóch równych ratach.

Wypłata I raty do 31 marca Wypłata II raty do 2 grudnia.Jeżeli przekroczysz pierwszy termin składania wniosków, to wciąż możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Wniosek możesz złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.Więcej dowiesz się w swoim Centrum Usług Społecznych.

Kontakt 24 261 91 78

Całkowita pula dodatków to ponad 4 mld zł.

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH ORAZ MONTAŻ NAKŁADEK RADIOWYCH – CEKANOWO

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo od dnia 10.01.2022r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.

Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.  

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie Słupno.

Dlaczego konieczna jest zmiana metody?

Obowiązująca od kwietnia 2021 r. metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona od ilości zużytej wody przyniosła zakładane, korzystne efekty. Dochody z opłaty zaczęły bilansować się z wydatkami.

Niestety nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września 2021 r. wprowadziła dla tej metody maksymalny limit opłaty tj. 149,69 zł od gospodarstwa domowego.  Szacujemy, że w związku z tym  roczne wpływy z tytułu opłaty zmniejszyłyby się o kwotę ok. 240 000,00 zł. Oznacza to również, że nie każdy zużyty do celów bytowych metr wody znalazłby pokrycie w opłacie. Wszystko to bardzo osłabia szczelność  metody, bo np. gospodarstwo domowe zużywające 15 m3 wody miesięcznie nie zapłaci za odpady adekwatnie do faktycznego zużycia wody. Wprowadzenie górnego limitu opłaty nie odzwierciedli również pełnej liczby mieszkańców danej nieruchomości. Wyeliminowany został tym samym czynnik sprawiedliwości (im większe zużycie wody, tym większa liczba zamieszkujących nieruchomość, a tym samym większa ilość wytwarzanych odpadów). W zmienionym kształcie metoda ta nie zapewnia proporcjonalnego wyliczenia opłaty.

Zgodnie z zapisami ustawy nowelizującej, gminy do końca 2021 r. musiały dostosować Uchwały dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców do zmienionych przepisów. W tej sytuacji Rada Gminy Słupno podjęła decyzję o powrocie od 01.01.2022 r. do metody naliczania opłaty od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Od czego zależeć będzie wysokość opłaty? Czytaj dalej Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie Słupno.

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się sposób ustalania opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 Dlaczego zmiana jest konieczna?

 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) wprowadziła zmianę art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Brzmienie art. 6j ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem…
przed zmianą po zmianie
za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,            lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. za rok od domku letniskowego             na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana oznacza to, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe opłata stanowić będzie iloczyn liczby domków oraz ryczałtowej stawki opłaty.

Nowa stawka opłaty ryczałtowej

Stawka opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 r.
189,00 zł rocznie

od  domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to dwukrotność opłaty podstawowej,

Konieczność złożenia nowej deklaracji zmieniającej

 Zmiana sposobu ustalania opłaty za odbiór odpadów  powoduje konieczność złożenia nowych deklaracji zmieniających obowiązujących od dnia 01.01.2022 r., w których, zgodnie ze stanem faktycznym należy określić, czy nieruchomość, której dotyczy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe oraz wskazać ich liczbę, czy też jest to inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W oparciu o zadeklarowane dane oraz zmienioną ryczałtową stawkę opłaty należy dokonać samoobliczenia opłaty.

 • Nowy druk deklaracji oraz instrukcja jej wypełnienia dostępna jest na stronie slupno.eu w zakładce gminna gospodarka odpadami/deklaracje i druki.
 • Nową deklarację zmieniającą  w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. zobowiązana jest złożyć ta sama  osoba, która składała pierwszą deklarację.
 • Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą na adres  Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno. Posiadacze profilu zaufanego będą  mogli przesłać deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
  e-PUAP.

 Indywidualne numery kont do wpłat za odpady pozostają bez zmian. Roczną ryczałtową opłatę  należy wnieść do 15 marca za rok kalendarzowy, którego dotyczy obowiązek.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska
  oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648)
 • Uchwała Nr 274/XLIII/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz zwolnienia w części z opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • Uchwała Nr 275/XLIII/21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanejna cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej