Polecane

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO, KTÓRZY PONIEŚLI SZKODY NA SKUTEK GWAŁTOWNYCH BURZ

W związku z sytuacją, która wydarzyła się w Gminie Słupno, Wójt uruchomił pomoc dla poszkodowanych mieszkańców gminy.

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które:

1) poniosły szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się terenie gminy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Te osoby mają możliwość złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Słupnie dostępnego jest:

Na jego podstawie powołana komisja będzie szacowała szkody poniesione w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. W związku z potrzebą jak najszybszego szacowania strat w uprawach, które mają zostać likwidowane w ciągu najbliższego czasu, bardzo prosimy producentów rolnych, którzy wstrzymują się ze zbiorem plonów o jak najszybsze złożenie wniosku o szacowanie szkód tj. do 23 lipca 2021r. Dla tych wniosków komisja w szybszym trybie wyruszy w teren, aby mogli Państwo zgodnie z planem zebrać plony. Pozostali producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie strat do 30 lipca 2021r. Bardzo prosimy o kompletnie wypełnianie wniosków oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: 24 267-95-75

2) poniosły szkody w nieruchomościach w wyniku występujących zjawisk atmosferycznych tj.  w budynkach mieszkalnych lub gospodarczych (nie dotyczy szkód wyrządzonych na posesji typu ogrodzenie czy nasadzenia)

Te osoby mają możliwość wnioskowania do GOPS w Słupnie o pomoc w formie zasiłku celowego, która przeznaczona jest na:

a) pomoc doraźną dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 000 zł.

b) remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem losowym”.

Kwota zasiłku nie może przekroczyć:

  • Kwoty do maksymalnie 200 000 zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/ lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń.
  • Kwoty maksymalnie 100 000 zł przyznawanej w związku ze szkodami w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych budynków). Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń.

Osoby uprawnione do tego typu pomocy będą musiały powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem/ odbudową budynku mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku. W przypadku, gdy osoba nie przedstawi faktur albo przeznaczy pomoc niezgodnie z celem, na jaki została ona udzielona, następuje zwrot środków. Wszystkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie pod numerem telefonu:  24 261 91 78

Polecane

ZGŁOSZENIA ZDARZEŃ W GMINIE PODCZAS PANUJĄCYCH BURZ

W związku z prognozowanymi silnymi burzami, które wieczorem i nocą mogą przejść przez tereny gminy Słupno, informujemy, że ze wszelkimi zgłoszeniami dot. usunięcia drzew, korzeni z dróg, itp. należy dzwonić pod numer do Straży Pożarnej, tj.: 998.
Jednocześnie w razie konieczności zgłoszenia zdarzeń kryzysowych występujących na naszym terenie uruchomiony został numer: 728-336-798

Zachęcamy do przejścia na e-fakturę

Szanowni Państwo,

mając na uwadze usprawnienie współpracy chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Forma ta pozwala na szybkie przesyłanie faktur, które natychmiast trafią do adresata.

E-faktura stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną. Różnica sprowadza się wyłącznie do sposobu jej dostarczania.

Wprowadzając e-fakturę, oprócz minimalizacji ryzyka dla osób, które stykają się z dokumentami, zyskają Państwo także inne korzyści:

  • ciągły dostęp do dokumentów z każdego miejsca,
  • łatwe i bezpieczne przechowywanie,
  • mniejsze ryzyko zgubienia, zniszczenia lub dostania się dokumentu w niepowołane ręce,
  • szybką informację o wystawieniu nowej faktury, wraz z jej obrazem dzięki powiadomieniu e-mail.
  • większy pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Warunkiem wystawienia oraz przesłania faktury drogą elektroniczną jest uzyskanie uprzedniej zgody i akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Poniżej załączamy formularz upoważniający do przesyłania faktur drogą elektroniczną. Wystarczy odesłać wypełnioną i podpisaną zgodę (link poniżej) przez osobę upoważnioną zgodnie z przepisami prawa:

Formularz zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej interaktywnej :

Formularz zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej PDF:

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności.

GABINET DENTYSTYCZNY OTWARTY DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY SŁUPNO

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2021 r. Marcin Zawadka- Wójt Gminy Słupno podpisał porozumienie z Centrum Medycznym Borowiczki Sp. z o.o. na sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Słupno. Podczas trwających wakacji, następnie przez cały rok szkolny 2021/2022, uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z gabinetu dentystycznego położonego przy ul. Borowickiej 3b w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek 16.30-18.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00-15.00
Piątek 12.00-14.00
Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji najpóźniej w dniu wizyty oraz okazania się ważną legitymacją szkolną.

Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Słupno, jako Gminny Komisarz Spisowy w Słupnie ogłasza nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
Termin składania ofert od 20 lipca do 23 lipca do godz. 14.00
Ogłoszenie o naborze znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupnie.

Wymagane dokumenty do pobrania:
Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Ludności zobacz- doc
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów zobacz
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych zobacz- doc   zobacz- pdf