Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
 • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
 • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji.  Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.  W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację  gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.
O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.
Czytaj dalej Rusza pomoc dla pszczelarzy

Planujesz wymienić piec węglowy !!! – skorzystaj z programu dofinansowującego pn. „Czyste powietrze”

W dniu 25.05.2021r. Wójt Gminy Słupno zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  dot. utworzenia punku konsultacyjno-informacyjnego dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. W Urzędzie Gminy w Słupnie pok. nr 4 w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy pracownika urzędu w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Czytaj dalej Planujesz wymienić piec węglowy !!! – skorzystaj z programu dofinansowującego pn. „Czyste powietrze”

Zostań GMINNYM WOLONTARIUSZEM KORKOWYM

Dzięki wsparciu naszych lokalnych przedsiębiorców na terenie Gminy Słupno stanęło 6 czerwonych serc na plastikowe nakrętki.

 • Firma Ponzio Polska zakupiła serce, które stoi przy Urzędzie Gminy Słupno i Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie
 • Firma GorTech Rental zakupiła serce, które stoi przy Samorządowych Przedszkolu “Niezapominajka” w Słupnie
 • Firma PETER-GUM zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Słupnie
 • Firma WASKOP zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Liszynie
 • Firma GramMarket zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej Zostań GMINNYM WOLONTARIUSZEM KORKOWYM

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji

Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie złożyli nowej (obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby dopełnili tego obowiązku. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego i określeniem wysokości opłaty z urzędu w drodze decyzji.

Deklarację można złożyć elektronicznie przez e-PUAP, droga pocztową lub w Urzędzie Gminy.

XXXV Sesja Rady Gminy Słupno

W dniu dzisiejszym odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Słupno zwołana w trybie nadzwyczajnym. Najważniejszą uchwałą było przesunięcie terminu składania wniosków o nagrody Wójta Gminy Słupno składanych przez Dyrektorów szkół z terenu gminy Słupno. Zmiana była podyktowana przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty, którego wyniki mają wpływ na powyższą ocenę. Termin składania wniosków został przesunięty o miesiąc, tj. do 15 lipca 2021 r. (wcześniej było 15 czerwca 2021 r.).
Dodatkowo na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Radni jednogłośnie przegłosowali również zmiany dotyczące poprawek technicznych pozycji znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029.

Chroń pszczoły i inne owady zapylające!!!

Ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu to podstawowy wymóg integrowanej ochrony roślin. Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.
W związku ze wzrostem zagrożenia dla pszczół oraz sygnałami w sprawie zatrucia rodzin pszczelich na terenie naszej Gminy prosimy o zapoznanie się z komunikatem: http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_warszawa/aktualnosci/pszczoly_2021/komunikat_wiorin_pszczoly_2021.pdf

PSZOK Słupno już otwarty

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A jest już otwarty!
Mieszkańcy naszej gminy mogą tu w wygodny, bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach opłaty ponoszone  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Godziny otwarcia PSZOK

 • poniedziałek – nieczynne
 • wtorek – 9.00-19.00
 • środa – 8.00-15.00
 • czwartek – 9.00-19.00
 • piątek – 8.00-15.00
 • sobota – 8.00-14.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK)  w Słupnie  zbudowany został  w ramach projektu „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem to 390 325,91 zł z czego 186 307,59 zł stanowi dofinansowanie, a 204 018,32 zł to środki z budżetu Gminy Słupno.

Szczegółowe informacje na temat PSZOK można uzyskać pod adresem:

 • slupno.eu ,
 • numerem telefonu 538-896-966 
 • w Urzędzie Gminy.