Ustawa o bonie energetycznym weszła w życie

Od 1 sierpnia 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę bonu energetycznego.
Kto może otrzymać bon energetyczny
Przewidziane są dwa progi dochodowe:
– do 2 500 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
– do  1 700 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Za próg dochodowy w ustawie przyjęto dochód przeciętny za rok 2023.

Jaka będzie wysokość świadczenia
Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.  Jest on wypłacany jednorazowo za okres od 1 lipca 2024r.do 31 grudnia 2024r.
– 300 zł – dla gospodarstw jednoosobowych,
– 400 zł – dla gospodarstw składających się z 2-3 osób,
– 500 zł – dla gospodarstw składających się z 4-5 osób,
– 600 zł – dla gospodarstw składających się z 6 i więcej osób.
Jeśli gospodarstwo domowe korzysta ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną i jest wpisane (lub zgłoszone) do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość świadczenia będzie znacznie wyższa, ponieważ przyznana kwota wzrośnie aż o 100 % (od 600 do 1200 zł)

Przy wypłacie bonu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenie będzie  przyznawane nawet po przekroczeniu danego kryterium dochodowego,  jednak w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia.

Kiedy można składać wnioski

W terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można składać w następujący sposób:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
– nadanie w placówce pocztowej,
– tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Słupnie, przy  ul. Warszawska 26a, w godzinach pracy Centrum:
poniedziałek               9.00 – 17.00
wtorek- piątek            8.00 – 16.00

Wnioski o wypłatę bonu złożone po dniu 30 września 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór Wniosku o wypłatę bonu energetycznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

 

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej w dniach 15-16 lipca 2024r. (poniedziałek-wtorek) w godzinach od 8.00 do 15.00 wystąpią przerwy w dostawie wody do budynków położonych w miejscowości:

Słupno: osiedle „Górne Słupno”

– Szeligi: ul. Szyszkowa, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa

– Szeligi od nr 23 do nr 26.

Za utrudnienia przepraszamy.

Lepsze standardy w programie „Czyste Powietrze”. Od 14.06.2024 r. ważne zmiany przy wyborze pomp ciepła. 

Obowiązek wyboru pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów (tzw. listy ZUM) oraz wykonania audytu energetycznego – to najważniejsze zmiany, które dotyczą beneficjentów programu „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r. Rozwiązania te mają zapewnić osobom korzystającym z programu możliwość odpowiedniego wyboru urządzeń grzewczych, właściwych dla danego domu, a także uchronić użytkowników pomp ciepła przed zawyżonymi rachunkami za energię.

Więcej informacji: tu

CZP_logo_v12

Taksacja terenów lasów

W związku z realizacją zadania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu zleconego przez Powiat płocki, informujemy, że na terenie Gminy Słupno odbywać się będzie taksacja terenów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie 20 czerwca 2024r. –

30 lipca 2024r. Prace będą prowadzone przez firmę TAXUS.UL.

Ponadto informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich opracowaniu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy, o czym właściciele lasów zostaną powiadomieni pisemnie przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Zaproszenie na półkolonie

Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 z trudnościami rozwojowymi, dzieci nieśmiałe, lękowe, mające trudności w zachowaniu i dostosowaniu, a także w relacjach społecznych. Grupy maksymalnie 10 osobowe, dwóch wykwalifikowanych terapeutów. Koszt półkolonii wynosi 750,00 zł, w tym jest zapewniony obiad w formie kateringu, zajęcia terapeutyczne, gry, zabawy, ciekawi goście. 

Dlaczego wzrasta opłata śmieciowa ?  

Obowiązek wszystkich gmin w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obowiązuje od 2013 roku.

Zgodnie z art. 6r w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 3. obsługi administracyjnej tego systemu
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych

Celem zabezpieczenia odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku, Gmina Słupno przeprowadziła postępowanie przetargowe. W specyfikacji podano informacje o szacowanej ilości odpadów z terenu gminy na podstawie danych z poprzednich lat.

W 2023 roku, łączną ilość odebranych odpadów wyniosła 3905 Mg (średnio 325 Mg miesięcznie). To ponad 460 kg rocznie na mieszkańca. W porównaniu z rokiem 2022 r. to o 24 kg więcej na osobę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższą cenę wśród trzech podmiotów przystępujących do przetargu zaproponowała firma PreZero w wysokości 4.213.037,10zł. To jest średnio 951,66zł za Mg odpadów. Jest to stawka porównywalna ze stawkami z przetargów w innych gminach. Natomiast czynnik, który kształtuje wysokość stawki w Gminie Słupno to znaczny coroczny wzrost ilości odbieranych ton odpadów komunalnych.

Porównajmy tonaż odpadów w gminach sąsiednich, gdzie stawki za odpady są niższe.

Dotychczas obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy nie zapewnią zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy pokrycia kosztów funkcjonowania systemu. Bilans systemu następuje dopiero przy stawce 48zł od osoby. Stąd w dniu 10 czerwca 2024r. na sesji Rady Gminy przyjęto nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w  przypadku nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 • w  przypadku  nieruchomości  rekreacyjnych, w wysokości 260,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości.

Uchwalenie w/w stawek opłat jest jednoznaczne z podjęciem decyzji o dopłacie z Budżetu Gminy do systemu gospodarowania odpadami pół miliona złotych.

Zwolnienie za prowadzenie kompostownika

Ponadto, właściciele nieruchomości zamieszkałych nadal mogą otrzymać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia wynosi 20% od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 33,60zł miesięcznie od osoby.

Warto również zaznaczyć, że w Gminie Słupno od 2021 roku można dodatkowo uzyskać ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach programu „Słupieńskiej Karty Dużej Rodziny 3+” w wysokości 20% lub 10% w przypadku wstępnych.

W kalkulacji wysokości opłaty uwzględniono:

 • liczbę mieszkańców faktycznie i obecnie zamieszkujących gminę Słupno,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Co możemy zrobić by zmniejszyć koszty ?

 • Rzetelne i uczciwe wypełniajmy deklaracje śmieciowe
 • Dążyć do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
 • Prowadzić przydomowy kompostownik, co pozwala zagospodarować bio odpady, które powstają w naszych gospodarstwach
 • Przedsiębiorcy winni przestrzegać zasady niemieszania odpadów z działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi.

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU ZE  ZGŁOSZENIAMI  MIESZKAŃCÓW, INFORMUJEMY, IŻ NA TERENIE NASZEJ GMINY POJAWIAJĄ SIĘ LISY WRAZ Z MŁODYMI. W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  POSIADAJĄCYCH DRÓB DOMOWY O ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE.

WAŻNE INFORMACJE:

– NIE ZBLIŻAMY SIĘ  DO ZWIERZĘCIA

– NIE DOKARMIAMY

– NIE PŁOSZYMY

W PRZYPADKU ZNALEZIENIA RANNEGO LUB MARTWEGO ZWIERZĘCIA NALEŻY POWIADOMIĆ POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PŁOCKU DZWONIĄC POD NR TEL. 24-2627792 LUB NA NUMER ALARMOWY 112.