PSZOK- łatwy sposób na trudne odpady.

Stara kanapa, zużyte opony, zepsuta lodówka, posegregowane pozostałości po małym remoncie albo chemikalia – co z nimi zrobić, gdy już nie są nam potrzebne? Oddać do PSZOK.

PSZOK, czyli  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A.

Warto przypomnieć, że oddając odpady do PSZOK – w ramach określonych limitów – mieszkańcy naszej gminy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Jedynym wymogiem jest wypełnienie krótkiego formularza, w którym określamy jakie odpady oddajemy oraz potwierdzamy, że zostały one wytworzone w naszym gospodarstwie domowym. Trzeba mieć też przy sobie dowolny dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania. Jeśli dostarczamy odpady w imieniu innego mieszkańca należy zabrać wypełnione przez niego oświadczenie.

Do transportu odpadów z posesji do PSZOK uruchomiliśmy dla Państwa usługę bezpłatnego wypożyczenia samochodowych przyczepek. W PSZOK działa również Punkt Ponownego Użycia Odpadów, gdzie można dostarczać niepotrzebne, ale nadal sprawne rzeczy, które każdy
z Mieszkańców może bezpłatnie zabrać z PSZOK.

Szczegółowe informacje o PSZOK dostępne są na stronie www.slupno.eu zakładka PSZOK.

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH ORAZ MONTAŻ NAKŁADEK RADIOWYCH – CEKANOWO

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo trwa wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac oraz legitymacje służbowe.
W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.

#SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca.

Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #SzczepimySięzKGW, mogą otrzymać 8 tys. zł. na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Wsparcie nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Wnioski o przyznanie takiej pomocy trzeba składać w biurach powiatowych ARiMR jeszcze tylko do 15 września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do końca września. Jeśli w trakcie wydarzenia szczepieniu podda się co najmniej 100 osób, koła będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze.

O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba jednak pamiętać, że o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie maksymalnie 3 wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można złożyć po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji poprzedniego festynu.

Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5 września odbyły się 1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys. wydarzeń.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów dostępne są na stronie Agencji.

Akcja “ZAREJESTRUJ SIĘ, ZASZCZEP, WYGRAJ”

Gmina Słupno informuje, że ogłasza akcję “Zarejestruj się, zaszczep, wygraj”. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaszczepienia się szczepionką przeciwko COVID-19 w Powszechnym Punkcie Szczepień mieszczącym się w Centrum Medycznym “Rodzina” w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8b.

Weź udział w akcji “ZAREJESTRUJ SIĘ, ZASZCZEP I WYGRAJ”. Szczegóły regulaminu: http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/zarz155_2021.pdf

UWAGA!!! Pierwsze 30 osób, które zarejestruje się pod numerem telefonu: 501-746-676 i zaszczepi do 30 września 2021 r. ma szansę otrzymać upominek o wartości 100 zł.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

– szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych, zamieszkującym na terenie Gminy Słupno

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:
– uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0. oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:
– wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
– rodzic lub opiekun prawny ucznia,

– pełnoletni uczeń,

– stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:
– poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
– poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym,
– informację o przetwarzaniu danych osobowych,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września każdego roku.

Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza

Czytaj dalej Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!